Σύμφωνα με το ασφαλιστικό ταμείο στο  οποίο ανήκει ο θανών ποικίλουν και τα δικαιολογητικά. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που απαιτούνται σύμφωνα με το ταμείο αναφοράς σας.

Χρήσιμη συμβουλή: Το τιμολόγιο που θα παραλάβετε θα πρέπει να εκδοθεί στα στοιχεία του προσώπου που θα αναλάβει να εισπράξει τα έξοδα κηδείας. Επίσης με μία εξουσιοδότηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναλαμβάνουμε εμείς την διαδικασία για εσάς.

ΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ

Προκειμένου να χορηγηθούν τα έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι τρείς μήνες.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος είναι αρκετή η ασφάλιση ‘έστω και μία μέρα. Εάν πρόκειται για ατύχημα εκτός του χώρου εργασίας αρκεί να έχει συμπληρωθεί  ο μισός μόνον αριθμός ημερών ασφάλισης.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται και το παρακάτω δικαιολογητικό:

 • Δήλωση ατυχήματος

ΟΑΕΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΑΕΕ

ΟΠΑΔ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΑΔ

Η παραλαβή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση εξόδων κηδείας γίνεται στα παρακάτω υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΤΕΑΜ:

– Υποκατάστημα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 – Πλατεία Καραϊσκάκη

– Υποκατάστημα Αλεξάνδρας, Πανόρμου και Καρύστου 7

– Υποκατάστημα Συντάγματος, Ακαδημίας 21

– Υποκατάστημα Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 3 και Εθνικής Αντιστάσεως

– Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15

ΟΓΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΝΑΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΚΝ 792/78 και την υπ΄αρίθμ. 5411.1/72/29-9-0 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1453 Β) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 2575/98, στους επιμεληθέντες της κηδείας θανόντος συνταξιούχου ναυτικού καταβάλλονται έξοδα κηδείας 690 ΕΥΡΩ. Προκειμένου να καταβληθεί το ποσό αυτό στους δικαιούχους κατατίθεται σχετική αίτηση εντός ενός έτους από το θάνατο του συνταξιούχου, με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων της Διεύθυνσης Παροχών.

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να συνδεθείτε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΤ

ΤΑΥΤΕΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΣΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΠΑΠ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΣΑΠ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠ ΔΕΗ

ΤΣΜΕΔΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΔΟΕΑΠ (ΕΣΗΕΑ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΕΣΗΕΑ)

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΣΥΤ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΣΥΤ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών είναι:

 • Αίτηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Υπεύθυνες δηλώσεις από μάρτυρες (όχι συγγενείς):
 1. στην περίπτωση που ο θανών ήταν έγγαμος με παιδιά
 2. στην περίπτωση που ο θανών ήταν έγγαμος χωρίς παιδιά
 3. στην περίπτωση που ο θανών ήταν άγαμος

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών χορηγείται από το δήμο στον οποίο ανήκε ο θανόντας.

Δικαίωμα στη  χορήγηση «Πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών» έχουν:

Όλοι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντα που  αναφέρονται και προκύπτουν από την οικογενειακή του μερίδα ή προηγούμενες.

Τα άτομα που αναφέρονται στην ένορκη βεβαίωση

Οι κληρονόμοι του θανόντος (αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου)

Όσοι έχουν πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από τα άτομα που έχουν έννομο συμφέρον

Η υπηρεσία στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης είναι το πλησιέστερο Ειρηνοδικείο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Δύο μεγαρόσημα των 0,50€

Σε περίπτωση που ο θανόντας έχει αποβιώσει πριν την 01/03/2013 θα απευθυνθείτε στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται από το πλησιέστερο Πρωτοδικείο ή μέσω Κ.Ε.Π.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (ή ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο) στην περίπτωση θανάτου
 • Δύο μεγαρόσημα των 0.50€
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου αναγράφεται ότι:  “Δεν έχει λυθεί ο γάμος μου που έγινε στις ……. με τον / την …… α) μέχρι την ημέρα του θανάτου του / της που συνέβη στις …… β)μέχρι σήμερα”

Δήλωση θανάτου στην εφορία

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Πιστοποιητικό μη λύσης γάμου
 • Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, χρειάζεται ακριβές αντίγραφο της και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από την ήδη δημοσιευμένη χρονικής διάρκειας εντός 2 μηνών
 • Έντυπο Μ1 – μεταβολής ατομικών στοιχείων θανόντος, κατεβάστε το έντυπο εδώ
 • Έντυπο Μ1 – συμπληρωμένο με τα στοιχεία του/της  χήρου/ας για τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης, κατεβάστε το έντυπο εδώ
 • Έντυπο Μ7 – σχέσεων φορολογούμενου, κατεβάστε το έντυπο εδώ

ΔΕΗ

Για να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διακοπής παροχής ρεύματος λόγω θανάτου παρακαλώ μεταβείτε εδώ

Για να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετονομασίας / μεταβίβασης παροχής ρεύματος λόγω θανάτου παρακαλώ μεταβείτε εδώ

Απαιτούνται επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συμβαλλόμενου πελάτη
 • Αντίγραφο του συμβολαίου κληρονομιάς του ακινήτου (αποδοχή κληρονομιάς) ή πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Σε περίπτωση ύπαρξης συγκληρονόμων, επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους κληρονόμους (Υπεύθυνη Δήλωση του Νο.1599/1986) για τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να διακοπεί η ηλεκτροδότηση

 

OTE

Για μεταβίβαση ή διακοπή παροχής τηλεφώνου ΟΤΕ λόγω θανάτου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 •  Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συμβαλλόμενου πελάτη
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

ΕΥΔΑΠ

Ο λογαριασμός μεταβιβάζεται μόνο στον νέο ιδιοκτήτη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Ε9
 • Λογαριασμός ΕΥΔΑΠ
 • Σε περίπτωση ύπαρξης συγκληρονόμων,επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους κληρονόμους (Υπεύθυνη Δήλωση του
  Νο.1599/1986) για τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να μεταβιβαστεί η παροχή ύδρευσης στον συγκεκριμένο κληρονόμο
 • Για μεταβίβαση παροχής ύδρευσης μέσω ΚΕΠ παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση

Ο τραπεζικός λογαριασμός μετά το θάνατο του δικαιούχου

Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι μέρος της κληρονομιάς και ως εκ τούτου μετά το θάνατο του δικαιούχου, ο τραπεζικός λογαριασμός μεταβιβάζεται στους κληρονόμους σύμφωνα με την κληρονομική διαδοχή (άρθρο 1710 Αστικού Κώδικα). Όταν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι από έναν, αναλαμβάνει έκαστος από τον τραπεζικό λογαριασμό το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με τη μερίδα του στην κληρονομία. Εάν για παράδειγμα απεβίωσε κάποιος από τους γονείς αφήνοντας κληρονόμους τα 4 τέκνα του, τότε κληρονομεί το καθένα από αυτά το 1/4 από το ποσό που είναι κατατεθειμένο στον τραπεζικό λογαριασμό.